Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum w Łubnie

 

Podstawa prawna:

Statut Zespołu Szkół w Łubnie  ( po zmianach z dnia 26 sierpnia 2015 r):


 

§13 a

 

Projekt edukacyjny

1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej Gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny.

2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

4. Dyrektor Gimnazjum, na pisemny umotywowany wniosek rodziców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

6. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1)    odpowiedzialności za własne postępy;

2)    podejmowania grupowych pomysłów;

3)    umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

4)    rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5)    umiejętności stosowania teorii w praktyce;

6)    rozwój samoorganizacji i kreatywności;

7)    przygotowanie do publicznych wystąpień;

8)    naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

7. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

8. Nauczyciele w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgłaszają Dyrektorowi Gimnazjum, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu, zawierającej:

1) temat projektu;

2) imię i nazwisko nauczyciela; 

3) cele projektu; 

3)    czas realizacji;

4)    wielkość grupy;

5)    sposoby realizacji projektu;

6)    planowane efekty ( dla uczniów, dla Szkoły, dla środowiska lokalnego);

7)    sposób prezentacji;

8)    kryteria oceny.

9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

10. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.

11. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

13. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru zawierającego:

1)    projekt;

2)    skład zespołu;

3)    opiekun;

4)    zadania do wykonania;

5)    osoby odpowiedzialne 

6)    termin realizacji;

7)    materiały potrzebne do realizacji; 

8)    potwierdzenie wykonania wraz z datą; 

9)    podpis nauczyciela;

10)     uwagi, zalecenia.

14. Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.

15. Prezentacje projektów mają odbyć się do 31 maja danego roku szkolnego.

16. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

1)    konferencja naukowa połączona z wykładami;

2)    forma plastyczna np. plakat, collage z opisami; 

3)    przedstawienie teatralne, inscenizacja; 

4)    książka, broszura, gazetka;

5)    prezentacja multimedialna;

6)    model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; 

7)    happening, marsz;

8)    sesja dyskusyjna;

9)    inna, za zgodą opiekuna.

17. Realizacja projektu obejmuje: 

1)    wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie Szkoły;

2)    opracowanie Karty Pracy Zespołu;

3)    zbieranie materiałów i ich selekcja;

4)    spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

a)    określenie tematu;

b)   określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej;

c)    określenie formy realizacji;

d)   określenie sposobu prezentacji;

e)    wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele;

f)     ustalenie zasad dyscypliny pracy;

g)   wyznaczenie kryteriów oceny;

h)    publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

18. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

19. Ocena wynika z oceny trzech elementów:

1)    oceny efektu końcowego ( wytworu), w tym:

a)    zawartość merytoryczna, treść;

b)    zgodność z tematem projektu;

c)    oryginalność;

d)    kompozycja;

e)    stopień wykorzystania materiałów źródłowych;

f)     estetyka i staranność;

g)    trafność dowodów i badań;

h)    wartość dydaktyczna i wychowawcza;

2)    wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: 

a)     zaangażowanie ucznia; 

b)     pomysłowość i innowacyjność;

c)     umiejętność pracy w grupie;

d)     udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań;

e)     stopień trudności zadań;

f)      terminowość wykonania przydzielonych zadań 

g)     poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań; 

h)     pracowitość; 

i)      udział w prezentacji; 

3)    oceny prezentacji, w tym:

a)    poprawność językowa;

b)    słownictwo specjalistyczne; 

c)    efekt artystyczny; 

d)    atrakcyjność; 

e)    estetyka;

f)     technika prezentacji;

g)    stopień zainteresowania odbiorów; 

h)    poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

20. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

1)     efekt końcowy ( wytwór) - 5 punktów;

2)     wkład pracy ucznia -10 punktów;

3)     prezentacja -5 punktów.

21. Przy ustalaniu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

22. Temat projektu  wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

23. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.


 

 

  • "Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, nastepnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich."

  • |
  • " Kto nabytą wiedzę pielegnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych "